De bevolking betaalt de tol voor decennia van Israëlische onderdrukking

Wij, Belgische Joden en Joden die in België wonen, zijn diep geschokt door de gewelddadige escalatie in Israël/Palestina die in de laatste dagen honderden levens heeft gekost. We rouwen de doden, verwondingen en het onmenselijke lijden van familieleden, vrienden, medeactivisten, en hun dierbaren, in Israël en in Gaza. ‘Wie één ziel vernietigt, vernietigt de hele wereld en wie één ziel redt, redt een hele wereld’, zo staat geschreven in de Talmud en in de Koran. We roepen in deze moeilijke tijden op om het bloedvergieten te stoppen en de dieperliggende oorzaken van de huidige golf van geweld aan te pakken.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen tonen de gevolgen van de jarenlange Israëlische strategie om 2,3 miljoen mensen op te sluiten in een belegerde zone, omringd door hekken, bewakingsmechanismen en machine geweren, onder dreiging van voordurende bombardementen en zonder enige uitweg om een waardig leven te kunnen leiden. De wortels van het huidige geweld bevinden zich in de onderdrukking van miljoenen Palestijnen. Zowel in Gaza als in andere delen van de bezette Palestijnse gebieden, worden zij reeds decennialang onder de knoet gehouden door het Israëlische leger dat bijna elk aspect van hun leven bepaalt. Terwijl Biden, Netanyahu en Arabische leiders diplomatieke deals proberen te sluiten zonder Palestijnen hierbij te betrekken, bewijst de situatie dat dergelijke pogingen om ‘deals’ te sluiten gedoemd zijn te mislukken.

De Israëlische burgers die de afgelopen dagen het leven lieten, zijn eveneens het slachtoffer van het mislukte beleid en van de voortdurende onderdrukking van de Palestijnen door de Israëlische regeringen en strijdkrachten. Het intensiveren van de onderdrukking en het geweld zal alleen maar leiden tot nog meer terreur en gruwel, en dit zowel bij Israëli’s als bij Palestijnen. De enige weg om veiligheid en welvaart te garanderen voor burgers aan beide kanten, is door onvermoeibaar verder te werken aan een toekomst waar sprake is van échte vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.

We roepen op tot onmiddellijke de-escalatie, een stopzetting van de bombardementen op de burgerbevolking en humanitaire infrastructuur, de vrijlating van burgergevangenen, de uitwisseling van krijgsgevangenen en rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de regering in Gaza en alle fracties van het Palestijnse leiderschap. We vragen de Belgische regering en de EU om hier werk van te maken en om concrete acties te voeren om Israël te dwingen een duurzame oplossing uit te werken. Maar nog belangrijker is dat we beseffen dat  toegewijd werk van burgers van beide kanten nodig is om de structuren van apartheid en onderdrukking te ontmantelen, en de weg richting heling van het gewonde land in te zetten.

Wij zijn Joden, wij zijn boos, wij zijn solidair met Subversive Film

EAJS – Een Andere Joodse Stem / Another Jewish Voice
UPJB – Union des Progressistes Juifs de Belgique

Mee doen?  https://linktr.ee/eajs

Wij, Joden die in België wonen, zijn solidair met het Brussel gevestigde Palestijnse collectief Subversive Film[1] en met heel de lumbung gemeenschap[2], tegen de onrechtvaardige kritieken en aanvallen waaraan zij sinds het begin van documenta vijftien worden blootgesteld, en voornamelijk tegen de oneerlijke en misleidende beschuldigingen van antisemitisme[3].

De inspirerende bijdrage van Subversive Film aan de tentoonstelling met Tokyo Reels (en andere bijdragen) zijn waardevol vanwege hun zowel historiografische als artistieke verdienste, en zijn van grote betekenis. 

Wij willen heel duidelijk stellen dat antizionisme, evenals kritiek op Israëlische koloniale expansie en militaristisch geweld in schending van het internationaal recht, niet antisemitisch zijn. Wij verwerpen het gebruik van antisemitisme als een cynisch middel om elke legitieme kritiek op het onrecht dat dagelijks in Israël/Palestina plaatsvindt, het zwijgen op te leggen.

Wij weigeren het instrumentaliseren van antisemitisme door Europese conservatieve krachten die proberen de stemmen en acties van collectieven en individuen uit het Zuiden het zwijgen op te leggen en/of te disciplineren, en de groeiende beweging van geracialiseerde gemeenschappen in Europa en het Zuiden te ondermijnen die dekolonisatie en rechtvaardigheid eisen.

Sommigen van ons zijn geboren en getogen in België of elders in Europa en hebben het antisemitisme persoonlijk ondervonden. Sommigen van ons zijn vanuit Israël naar België gemigreerd, waar we het geweld van de Israëlische staat tegen Palestijnen hebben ondervonden. Samen verklaren we dat we de Joodse conservatieve organisaties of zelfverklaarde “antisemitisme-experts” die deelnamen aan deze instrumentaliseringsoefening niet steunen – niet in onze naam!

Wij veroordelen de Europese en vooral Duitse pogingen om de schuld voor hun eigen historische misdaden af te schuiven door de verantwoordelijkheid voor het antisemitisme te projecteren op mensen uit het globale Zuiden en mensen van kleur in het algemeen. Deze verraderlijke en raciale dynamiek stelt mensen van kleur en mensen uit het Zuiden als de hoofdoorzaak van het antisemitisme, en de Duitse staat, naast witte Europeanen, als de goedbedoelende en onschuldige beschermers van Joden tegen de antisemitische migrant. Dit verhaal werkteen vorm van collectief geheugenverlies in de hand overde werkelijke oorzaak van het antisemitisme en de Shoah, en dient om onze ware gemeenschappelijke vijand te verdoezelen: de sterke opkomst van extreem-rechts en wit nationalisme op het hele continent – ook in Duitsland.

Wij verwerpen het gebruik van de IHRA-definitie, die door vele antisemitisme-onderzoekers en Joodse intellectuelen onder de loep is genomen en in diskrediet is gebracht omdat zij antisemitisme verwart met legitieme kritiek op de staat Israël. Ongeveer 350 ondertekenaars, waaronder vele bekende geleerden, hebben nu de alternatieve Verklaring van Jeruzalem ondertekend[4], die in reactie op de IHRA-definitie is opgesteld om “duidelijke richtsnoeren te geven om antisemitisme vast te stellen en te bestrijden en tegelijk de vrije meningsuiting te beschermen”. Zij stellen dan ook dat de IHRA er niet in is geslaagd dit evenwicht te bereiken, en dat deze ook veel te vaak is gebruikt om kritiek op Israël en de bezetting strategisch het zwijgen op te leggen.

Wij verwerpen de projectie van conceptuele en politieke instrumenten die zijn ontwikkeld om antisemitisme in Europa te bestrijden – de plaats waar het antisemitisme historisch is geworteld en zich verder heeft ontwikkeld met genocidale gevolgen – op het globale Zuiden. Pogingen om deze toe te passen op het globale Zuiden volgen in de voetsporen van het Europese intellectuele imperialisme.

We zijn boos dat de feitelijke, fysieke aanvallen op gekleurde kunstenaars die deelnamen aan documenta 15 door Duitse individuen en groepen werden geminimaliseerd en genegeerd door degenen die zichzelf tegelijkertijd op de voorgrondvan de strijd tegen antisemitisme[5] plaatsen. Laten we duidelijk zijn, onze strijd is onderling verbonden: antisemitisme is slechts één vorm van racisme die naast alle vormen van racisme moet worden aangepakt.

Wij koesteren de antikoloniale beweging in de kunstwereld, in de academische wereld en in andere publieke arena’s, en de noodzaak om de machtsopbouw en het verzet tegen de westerse hegemonie in het Zuiden te ondersteunen. Wij verwelkomen elke reflectie over de rol van Europa en het Westen in de voortdurende ondermijning van deze inspanningen.

Het genereuze voorstel van ruangrupa[6] en de uitgenodigde collectieven van documenta vijftien is een verschuiving in het zwaartepunt van de kunstwereld die al lang had moeten plaatsvinden. Wij zijn dankbaar voor de immense inspanningen die dagelijks worden geleverd om ervoor te zorgen dat deze editie van documenta (met waardigheid en nederigheid) de laster en aanvallen die zij momenteel ondergaat, doorstaat.

Wij reiken onze hand aan de gemeenschappen die het doelwit zijn geweest van Europees kolonialisme, uitbuiting en genocidale ondernemingen, en die het zwijgen werden opgelegd door Europees racisme en disciplinering. “we are all in this together.”[7]

Laat dit het begin zijn van echte kameraadschap tegenover degenen die ons uit elkaar proberen te drijven.


[1] https://www.tokyoreels.com/; https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/subversive-film/

[2] https://documenta-fifteen.de/en/lumbung/

[3]https://www.documenta.de/en/press#press/3046-press-release-from-the-scientific-advisory-panel-of-documenta-fifteen

[4] https://jerusalemdeclaration.org/

[5] https://www.e-flux.com/notes/481665/censorship-must-be-refused-letter-from-lumbung-community

[6] https://ruangrupa.id/en/documenta-fifteen/

[7] https://lumbung.space/pen/pen.lumbung.space/we-are-angry-we-are-sad-we-are-tired-we-are-united/

Facebook: ‘Zionisme’ mag niet toegevoegd worden aan de ‘hate speech’-lijst!

Vandaag heeft Een Andere Joodse Stem een petitie overhandigd aan het lokale hoofdkwartier van Facebook in Brussel, in een internationale actie waarbij in totaal 18 steden wereldwijd deelnamen. Onze boodschap aan Facebook: ‘Zionisme’ mag niet toegevoegd worden aan de ‘hate speech’-lijst! Het gelijkstellen van ‘Zionist’ en ‘Jood’ ondermijnt onze inspanningen om antisemitisme te bestrijden, belet Palestijnen om hun standpunten te belichten en beschermt de Israëlische regering tegen het afleggen van verantwoording.

Joodse organisaties in België roepen JNF-KKL België op om haar medeplichtigheid aan de uitzetting van een Palestijnse familie te stoppen

Brief aan Keren Kayemet Le’Israël (Joods Nationaal Fonds) België – Groothertogdom Luxemburg

De Belgische Joodse organisaties Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) en Een Andere Joodse Stem (EAJS) roepen de KKL-JNF op om de uitzetting van de familie Sumarin, een 18-leden tellende Palestijnse familie uit Oost-Jeruzalem, stop te zetten.

Het belang van een thuis in tijden van wereldwijde gezondheidscrisis staat buiten kijf. Toch verdubbelt de KKL-JNF dezer dagen haar inspanningen om de familie Sumarin te verdrijven uit het huis waarin ze generaties lang hebben gewoond. Op 30 juni zal de KKL-JNF voor een districtsrechtbank in Jeruzalem pleiten voor de evacuatie van de familie.

De pogingen om de familie Sumarin uit te zetten, zijn gestoeld op een draconische toepassing van Israëlische wetgeving die na het beëindigen van de oorlog van juni 1967, exact 53 jaar geleden, werd opgelegd aan de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden. Te midden van het flagrante onrecht en de talloze mensenrechtenschendingen die deze bezetting met zich meebrengt, valt de uitzetting van de familie Sumarin op door haar wreedheid, vooral in deze tijden. We roepen de KKL-JNF op om onmiddellijk elke aansprakelijkheid op het eigendom op te geven, alle juridische procedures tegen de familie te staken en hen met rust te laten in hun eigen thuis.  

We richten ons tot u omdat u in ons land, als officiële vertegenwoordigers van KKL-JNF in België, verantwoordelijk bent voor de activiteiten van uw organisatie. We vragen u daarom om publiekelijk af te zien van de evacuatie van de familie Sumarin, en om aan het centrale bestuur van KKL-JNF kenbaar te maken dat u elke fondsenwervingsactiviteit in België opschort tot deze zaak is opgelost. Zo niet zal u door de Belgische Joodse gemeenschappen en door de bredere Belgische bevolking als medeplichtig gezien worden bij dit ernstig geval van mensenrechtenschendingen en onrechtvaardigheid.

Hoogachtend,

Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) | info@upjb.be

Een Andere Joodse Stem (EAJS) | infoeajs@gmail.com

Licht en duisternis in de Israëlische herinnering: Filmscreening en discussie

Donderdag, 12 Maart 2020, 20u00 (deuren 19u30)

Locatie: Het Goudblommeke in Papier (La Fleur en Papier Doré)

Cellebroersstraat 55 Rue des Alexiens, 1000 Brussels

Het evenement zal in het Engels doorgaan | Vrije toegang (vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd)

In 1948 werden meer dan 750.000 Palestijnen verdreven uit het grondgebied van de nieuw opgerichte Israëlische staat, een historische gebeurtenis die door Palestijnen als de ‘Nakba’ (Arabisch voor catastrofe) wordt herinnerd. Ongeveer 400 Palestijnse steden en dorpen werden ontruimd en grotendeels gewist, niet alleen fysiek, maar ook uit het Israëlische collectieve geheugen. Op sommige plaatsen werden Joodse immigranten uit Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten in de voormalige Palestijnse dorpen gehuisvest. Deze geschiedenis ontbreekt echter in schoolboeken, in de populaire cultuur en zelfs in politieke programma’s die zogenaamd op de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse mikken (zoals het recente Trump plan).

In dit publieke evenement van Een Andere Joodse Stem belichten we deze onuitgesproken onderdelen van de Palestijns-Israëlische geschiedenis en gaan we in gesprek over hoe  ze uit het Israëlische collectieve geheugen werden gewist. EAJS leden, beeldend kunstenaars Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat, zullen hun werk “Orientation” (2015, 12 min.) presenteren en een discussie leiden over herinneren en vergeten, en de betekenis en representatie daarvan.

Orientation

HD-video, kleur, 16:9, stereogeluid, BE, 2015, 12′.

Geproduceerd door Argos, Centrum voor Kunst en Media, Brussel, met de steun van VAF en Beursschouwburg, Brussel.

De film ‘Orientation’ kijkt naar twee locaties – de publieke sculptuur ‘White Square’, opgericht ter herinnering aan de oprichters van Tel Aviv, en het heiligdom van het Palestijnse dorp Salame in het huidige Israëlische Kafar Shalem – en onderzoekt het vermogen van architectonisch materiaal, van geluid en beeld, om collectieve vergetelheid te registreren.

Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat (beiden geboren in Tel Aviv in 1983) werken al enkele jaren samen en creëren werken in het brede audiovisueel werkveld. Ze wonen en werken in Brussel.

De praktijk van Sirah en Eitan richt zich op de performatieve aspecten van het bewegend beeld. In hun werk willen ze de ruimtelijke en temporele mogelijkheden van het lezen van beelden – bewegend of stilstaand – benadrukken; de relaties tussen toeschouwer en geschiedenis; de temporaliteit van verhalen en het geheugen en de materiële oppervlakken van de beeldproductie.

Hun werken werden getoond in solo- en groepstentoonstellingen en filmfestivals in heel België en Europa. Momenteel geven ze les aan de ERG (École de recherche graphique) in Brussel.

‘Deal of the century’ of routekaart naar de apartheid? Een publiek debat over het Trump plan, georganiseerd door “Een Andere Joodse Stem”

Vrijdag, 14 februari 2020, 20u00

Elcker Ik Centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

Op 28 januari presenteerde de Amerikaanse president Trump een plan dat volgens hem het Israëlisch-Palestijnse conflict kan oplossen. Het onvermogen van het plan om dit doel te bereiken bleek al bij de presentatie, waarbij alleen de Israëlische premier Netanyahu aanwezig was. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, weigert het plan te aanvaarden, omdat het geen rekening lijkt te houden met de Palestijnse zorgen of belangen. Critici hekelen het plan omdat apartheid en het opheffen van de rechten van de Palestijnse vluchtelingen hiermee genormaliseerd worden. Israëlische politici lieten weten dat het plan hun langverwachte aspiraties om delen van de Westelijke Jordaanoever officieel te annexeren ondersteunt, intenties die ook door Benny Gantz, Netanyahu’s belangrijkste uitdager bij de komende Israëlische verkiezingen op 2 maart, gedeeltelijk worden gesteund. De Belgische en Europese leiders hebben een ambivalent standpunt ingenomen en voorkomen op deze manier dat ze een uitdaging vormen voor de Amerikaanse hegemonie of voor de voortdurende schending van de Palestijnse mensenrechten door Israël.

Om het plan van Trump en het Israëlische beleid te keren, nodigt Een Andere Joodse Stem twee prominente Palestijnse activisten uit om hun mening te geven over het plan, evenals over de huidige impasse waarin de Palestijnen verkeren en de mogelijkheden om verder te komen.

We verwelkomen:

Inès Abdel Razek, advocacy director voor het Palestine Institute of Public Diplomacy, een Palestijnse advocacy NGO gevestigd in Ramallah.

Mahmoud AbuRahma, die 18 jaar lang het internationale pleitbezorgers- en procesvoeringsprogramma in het Al Mezan Centre for Human Rights in Gaza beheerde, en nu werkt aan antiracisme in Europa.

Zij krijgen gezelschap van Dr. Itamar Shachar, lid van Een Andere Joodse Stem. Hij werkte in de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha – Legal Center for the Freedom of Movement, en is momenteel een FWO-postdoctoraal fellow aan de vakgroep Sociologie aan Gent Universiteit.

De discussie vindt plaats in het Engels, maar we verwelkomen de deelname van het publiek ook in het Nederlands, Arabisch of Hebreeuws.

U bent welkom op vrijdag 14 februari 2020 om 20:00 uur in het Elcker Ik Centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen. Vrije toegang.

Foto: Haaretz, 2 februari 2020

Een Andere Joodse Stem over het Trump plan: Geen vrede zonder gelijkheid en respect

In een spektakel van koloniale hubris hebben Amerikaanse en Israëlische leiders – zonder de Palestijnse leiding te raadplegen – een zogenaamd voorstel gepresenteerd om het historische conflict in Israël-Palestina op te lossen, waarbij ze de Palestijnse behoeften en belangen volledig hebben genegeerd. Het plan is erop gericht het Palestijnse streven naar onafhankelijkheid en vrijheid te onderdrukken, de Palestijnen te beperken tot een apartheidsachtig systeem van Bantoestans en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen te ontkennen.


Dit spektakel is bedoeld om Trump en Netanyahu te helpen bij het herwinnen van populariteit, aangezien zij beiden te maken hebben met ernstige beschuldigingen van corruptie en toekomstige verkiezingen. Tegelijkertijd is het unilaterale karakter van hun acties erop gericht de Palestijnse leiders de schuld te geven van hun weigering om deel te nemen aan dit vergeefse spektakel. Het voedt het Israëlische gevoel dat zij het recht hebben om delen van de bezette gebieden te annexeren en het burgerschap van haar Arabisch-Palestijnse inwoners te verhandelen, wat helaas zowel Netanyahu als zijn belangrijkste mededinger bij de komende verkiezingen Benny Gantz lijken te delen.


De ontkenning van de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen druist in tegen de meest fundamentele waarden van humanisme en gelijkheid die Een Andere Joodse Stem nastreeft. Wij delen dit engagement met de Verenigde Naties en met de meeste landen over de hele wereld en roepen hen op om het plan van Trump volledig te verwerpen. EAJS zal blijven strijden tegen de onderdrukking en ontmenselijking van de Palestijnen en voor gerechtigheid als antwoord op de historische misstanden die de staat Israël heeft begaan. Dit is de enige manier om de basis te leggen voor gelijkheid en wederzijds respect tussen Palestijnen en Israëli’s, en om vrede en welvaart in het gebied te garanderen.

Kritiek op Israël moet kunnen

Een Andere Joodse Stem wilt uitdrukkelijk kenbaar maken dat er ook in Vlaanderen een diversiteit aan Joodse stemmen bestaat. We verwerpen de acties en de woorden van mensen die zich bedreigd voelen door een persoon wiens leven in het teken staat van mensenrechten en vrede. Dit is de reden waarom we ons zorgen maken over de annulering van de Pax Christi-vredesprijsuitreiking in de Kazerne Dossin. We hebben in het verleden de eer gehad samen te mogen werken en te leren van Brigitte Herremans en we hopen dit nog vele jaren in de toekomst te kunnen doen.

U kunt het opiniestuk over het thema van ons lid Emmanuel Stein in De Standaard lezen: “Antisemitisme moet met man en macht worden bevochten. Maar kritische stemmen monddood maken, daar doen wij niet aan mee.”

Kijk hier naar de discussie met EAJS lid Anya Topolski op 18 December 2019 in De Afspraak: “Kazerne Dossin kwam afgelopen maand twee keer in opspraak. In november stapte algemeen directeur Christophe Busch om onbekende redenen op, en vorige week werd er de vredesprijsuitreiking van Pax Christi last minute afgeblazen. De twee gevallen doen fundamenteel dezelfde vraag rijzen: wat moet de functie van Kazerne Dossin zijn? De holocaust in herinnering brengen, of daarbij ook een breder kader schetsen rond mensenrechten? N-VA-Kamerlid Michael Freilich en Anya Topolski van Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice verschillen van mening.”

Foto: Bob.vd, Wikimedia CC-BY-SA-4.0

Palestinian Lives Matter: Discussie met Sarit Michaeli, B’Tselem

 

Zaterdag, 12 Oktober 2019, 15u30 (Deuren: 15u00)

Spiegelzaal, De Markten Gemeenschapscentrum

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 

Een Andere Joodse Stem nodigt u graag uit voor een publieke lezing van Sarit Michaeli, die de internationale belangen behartigt van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. B’Tselem werd in 1989 opgericht met als doel om Israëlische schendingen van mensenrechten in de bezette Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en in de Gazastrook te documenteren.

Sarit Michaeli zal een lezing geven over de systematische wijze waarop het Israëlische leger haar internationaalrechtelijke verplichtingen ontloopt. Het leger verantwoordt zich namelijk niet voor het doden en verwonden van Palestijnen. Alleen al in 2018 heeft het Israëlische leger 290 Palestijnen gedood, waarvan 55 minderjarigen, de meeste in de Gazastrook. Al deze incidenten zijn het directe gevolg van het niets en niemand ontzienende beleid waarbij gericht met scherp wordt geschoten. Dit beleid draagt zowel de goedkeuring van de regering als van de legertop, en wordt bovendien afgedekt door het juridische systeem. Op enkele gebeurtenissen na die officieel erkend werden, wordt niemand voor deze voorvallen aansprakelijk gesteld. Binnen het systeem van militaire rechtstoepassing gaat iedereen vrijuit.

Sarit Michaeli maakt sinds oktober 2004 deel uit van de staf van B’Tselem en heeft twaalf jaar gewerkt als woordvoerder van de organisatie. Naast haar werk in de diplomatieke wereld en met internationale middenveldorganisaties, documenteert ze ook demonstraties die plaatsvinden op de Westelijke Jordaanoever, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar het misbruik dat veiligheidstroepen maken van ‘crowd control’ wapens. Zij is de opsteller van het rapport dat B’Tselem hierover heeft uitgebracht.

 

Praktisch:

Na de lezing volgt een open discussie met het publiek. Voertaal zal Engels zijn.

Deuren openen om 15u, de lezing zal stipt om 15u30 starten. We zullen de event afsluiten met een drink om het Joodse nieuwjaar in te luiden en om te klinken op een jaar van vrijheid, waardigheid en gerechtigdheid.

Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via mail: infoeajs@gmail.com

De event is gratis, we appreciëren een kleine vrije bijdrage om de kosten van de organisatie te dekken (suggestie: 5 EUR).

Een Andere Joodse Stem over de Freilich – N-VA verbond: De maskers zijn gevallen

[persbericht, 23-01-2019]

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine “Joods Actueel” sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.


Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet, en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid, en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.